Artikel 1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen HOFOZ Digital Services v.o.f. en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten. Afnemer verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande artikelen. HOFOZ Digital Services v.o.f. heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal HOFOZ Digital Services v.o.f. bekend maken via de website www.hofoz.nl.

Artikel 2. Omschrijving van begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

2.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HOFOZ Digital Services v.o.f. en afnemer waarop HOFOZ Digital Services v.o.f. deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de content van de website beheerd wordt.

2.3 Content: Inhoud van de website zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen, die door HOFOZ Digital Services v.o.f. in opdracht van afnemer dan wel door afnemer zelf of door derden op de website wordt geplaatst.

2.4 Afnemer: De wederpartij met wie HOFOZ Digital Services v.o.f. een overeenkomst heeft gesloten.

2.5 HOFOZ Digital Services v.o.f.: HOFOZ Digital Services v.o.f. is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder HOFOZ Digital Services v.o.f., gevestigd op de Lupinestraat 5, 5492 KD te Nijnsel.

2.6 HOFOZ Digital Services v.o.f. content: De door HOFOZ Digital Services v.o.f. op de website geplaatste content (niet afkomstig van afnemer), zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen.

2.7 Domeinnaam: het adres waarop de website van een klant op het internet gevonden kan worden, eventueel gekoppeld aan emailadressen.

2.8 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;

2.9 Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de website inclusief content is opgeslagen.

2.10 Website: De door HOFOZ Digital Services v.o.f. voor afnemer ontwikkelde website waarbij Hosting en eventueel e-mailadressen aan toebehoren.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen HOFOZ Digital Services v.o.f. en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.

3.2 De Algemene Voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer beschikbaar gesteld.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.

3.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of diensten.

3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle door HOFOZ Digital Services v.o.f. gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.

4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer een door HOFOZ Digital Services v.o.f. ter beschikking gesteld bestelformulier volledig invult en de daarbij gestelde voorwaarden aanvaard.

4.3 HOFOZ Digital Services v.o.f. stuurt de afnemer altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

Artikel 5. Dienstverlening

5.1 HOFOZ Digital Services v.o.f. doet haar best om de website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.

5.2 HOFOZ Digital Services v.o.f. doet haar best het product of de dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 HOFOZ Digital Services v.o.f. heeft het recht de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.4 HOFOZ Digital Services v.o.f. is heeft het recht de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.5 HOFOZ Digital Services v.o.f. doet haar best om tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

Artikel 6. Verplichtingen afnemer

6.1 afnemer zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. afnemer zal onder meer HOFOZ Digital Services v.o.f. alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.

6.2 afnemer verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid zijn verleend.

6.3 afnemer stelt HOFOZ Digital Services v.o.f. zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke gegevens.

6.4 afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij HOFOZ Digital Services v.o.f. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

6.5 Het verboden voor de Afnemer om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.

6.6 afnemer behoedt HOFOZ Digital Services v.o.f. volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door HOFOZ Digital Services v.o.f. zijn verricht.

Artikel 7. Betaling

7.1 afnemer betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten.

Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro’s en exclusief BTW.

7.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.

7.3 De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan per factuur.

7.4 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd. afnemer dient de factuur binnen 7 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.

7.5 Indien de afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is afnemer in verzuim. De afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende administratiekosten te betalen.

7.6 Indien de afnemer in betalingsverzuim is, is afnemer naast het verschuldigde bedrag en de vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

7.7 Indien afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk opgeschort. HOFOZ Digital Services v.o.f. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze opschorting.

Artikel 8. Domeinnaam

8.1 Indien de afnemer niet beschikt over een Domeinnaam zal HOFOZ Digital Services v.o.f. de Domeinnaam registreren.

8.2 HOFOZ Digital Services v.o.f. doet haar best om een gewenste Domeinnaam te registreren. HOFOZ Digital Services v.o.f. kan echter geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden.

Artikel 9. Ontwikkeling en oplevering website

9.1 Na bestelling van het website pakket neemt HOFOZ Digital Services v.o.f. contact op met afnemer omtrent de oplevering. In het geval dat afnemer een bestaande website situatie heeft zal HOFOZ Digital Services v.o.f. afnemer de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar HOFOZ Digital Services v.o.f. te maken.

9.2 afnemer verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar HOFOZ Digital Services v.o.f. mogelijk te maken.

9.3 HOFOZ Digital Services v.o.f. draagt zorg, zover de techniek HOFOZ Digital Services v.o.f. hier niet in beperkt, de website zo veel mogelijk in de huisstijl van afnemer in te richten.

9.4 HOFOZ Digital Services v.o.f. plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van afnemer op het aantal afgesproken pagina’s.

9.5 Na inrichting en plaatsing stuurt HOFOZ Digital Services v.o.f. de klant een e-mail over de oplevering met daarin een tijdelijke url van de website. Afnemer heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan HOFOZ Digital Services v.o.f.. Indien afnemer verzuimt om binnen vijf werkdagen hierop te reageren, wordt het project geaccordeerd en kunnen eventuele wijzigingen alleen verricht worden conform de meest actuele prijslijst. Indien de wijzigingen binnen vijf werkdagen worden doorgegeven zal HOFOZ Digital Services v.o.f. de aanpassingen verwerken en de aangepaste website opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de website als geaccepteerd, indien niet anders afgesproken.

9.6 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door afnemer wanneer de afnemer binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in artikel 9.5 genoemde aanpassingsronde. Indien afnemer na dit termijn aanpassingen wilt laten verrichten, kan HOFOZ Digital Services v.o.f. dit uitvoeren voor het dan geldende uurtarief.

9.7 Afnemer garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.

9.8 Afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.

9.9 HOFOZ Digital Services v.o.f. is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.

9.10 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot HOFOZ Digital Services v.o.f. Content berusten bij HOFOZ Digital Services v.o.f. en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent HOFOZ Digital Services v.o.f. een niet-exclusief recht om de HOFOZ Digital Services v.o.f. Content te gebruiken voor de website. HOFOZ Digital Services v.o.f. is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of verwijderen. afnemer kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.

Artikel 10. Hosting

10.1 Gedurende de overeenkomst zal HOFOZ Digital Services v.o.f. aan afnemer Hosting verlenen ten behoeve van de bereikbaarheid. De website zal in het kader van technische mogelijkheden, beheer en bereikbaarheid alleen op een server van een leverancier van HOFOZ Digital Services v.o.f. gehost kunnen worden.

10.2 Indien afnemer wilt overstappen van hosting leverancier, zal HOFOZ Digital Services v.o.f. hiervoor de DNS gegevens doorgeven. De afnemer is verantwoordelijk voor het overstappen, HOFOZ Digital Services v.o.f. is hier niet voor aansprakelijk. In geval dat de verhuizing van het domein door  HOFOZ Digital Services v.o.f. wordt uitgevoerd, is HOFOZ Digital Services v.o.f. niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Artikel 11. Service en ondersteuning

11.1 Afnemer heeft na oplevering van de website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening.

11.2 HOFOZ Digital Services v.o.f. is ten alle tijden gerechtigd de door afnemers gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 12. Licentieovereenkomst software

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan HOFOZ Digital Services v.o.f. en of haar licentiegevers. afnemer kan nooit nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht.

12.2 Gedurende de overeenkomst verleent HOFOZ Digital Services v.o.f. de afnemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door afnemer, en alleen voor gebruik van haar organisatie, op de manier zoals beschreven in de Documentatie.

12.3 Het is afnemer niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de Software of documentatie te modificeren, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren, te verhuren, of te leasen.

12.4 Het is afnemer niet toegestaan reverse engineering uitvoeren op de Software en mag de software op geen enkele wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere wijze afleiden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

13.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit artikel 5 lid 1 voortvloeiende verplichtingen, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat Opdrachtgever deze niet tijdig heeft aangeleverd.

13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

13.4 Indien de uitvoering van de Opdracht meebrengt dat door Opdrachtnemer een niet aan Opdrachtnemer verbonden persoon of partij wordt ingeschakeld, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van deze persoon.

13.5 Niet aan Opdrachtnemer verbonden personen die worden ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer te verrichten, wensen mogelijk hun aansprakelijkheid te beperken. Alle aan Opdrachtnemer verstrekte Opdrachten houden tevens de verlening van de bevoegdheid aan Opdrachtnemer in om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

13.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze schade is ten alle tijden beperkt tot de omvang van de totaalprijs van de overeenkomst.

13.7 Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.

13.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.

13.9 Opdrachtgever is gehouden schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht de schade ongedaan te maken of te door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

13.10 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

13.11 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

13.12 Het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid (onrechtmatige daad) van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.

Artikel 14. Looptijd en beëindiging van overeenkomst

 14.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De afnemer is gerechtigd op ieder moment de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van maximaal één maand opzegtermijn. 14.2 De looptijd wordt berekend van het moment van dat de overeenkomst wordt gesloten.